Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Greek English German
25/06/2024
Logo

Ν.Ζίχνης
Τηλ. 2324022269
Δραβήσκου
Τηλ. 2324051935
Γαζώρου
2324041269

ΣΚΟΠΟΣ

Το Κ.Π.Α του Δήμου Νέας Ζίχνης είναι κυρίαρχα χώρος Αγωγής για τα παιδιά της βρεφικής και Νηπιακής ηλικίας.

Σκοπός λειτουργίας είναι να προσφέρουν :

  1. Πολύπλευρη και σφαιρική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.
  2. Στα βρέφη και νήπια την απαραίτητη φροντίδα (φύλαξη, διατροφή) που λόγω της εργασίας των γονέων ή άλλης κοινωνικής αιτίας δεν τους παρέχεται.
  3. Στα παιδιά της νηπιακής ηλικίας, μέσα από προγράμματα ανάλογα της νοητικής και ψυχοκινητικής εξέλιξης, που προσφέρουν ευκαιρίες γι' απόκτηση ειδικών γνώσεων για την είσοδό τους στο Δημοτικό Σχολείο.
  4. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.
  5. Βοήθεια στην οικογένεια γι' αντιμετώπιση τυχόν κοινωνικών προβλημάτων τους.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Να αποκτήσουν τα παιδιά μόρφωση, γνώση αλλά και τρόπους συμπεριφοράς, ζωής και σκέψης, έτσι ώστε να ενταχθούν ανώδυνα στην κοινωνία. Σαν αυριανοί πολίτες να γίνουν υπεύθυνα, δημιουργικά και κοινωνικοποιημένα άτομα.

Τα μέλη του Δ.Σ. φέρουν συνολικά την ευθύνη της εποπτείας του Κ.Π.Α. Οι Σύμβουλοι των Δ.Σ. δύναται να επισκέπτονται τα Κ.Π.Α. κατά τις ώρες λειτουργίας του και υποχρεούνται να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους (συγκεντρώσεις γονέων, εορτές κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. Δικαίωμα εγγραφής στο Κ.Π.Α. έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή, καθώς και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή εγγράφονται στο Κ.Π.Α. εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαιτέρων προβλημάτων στη λειτουργία του Κ.Π.Α.. Ειδικότερα στα Βρεφικά τμήματα γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών στα Νηπιακά από 2,5 ετών, εφ' όσον αυτοεξυπηρετείται στο θέμα της ατομικής καθαριότητα έως την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο. Στους δε μικτά τμήματα από 6 μηνών έως την ηλικία στο Δημοτικό Σχολείο.

2. Τα εγγραφόμενα στο Κ.Π.Α. παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α. που συνιστά αυτόν, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγ-μένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.).

4. Το Δ.Σ. του Ν.Π. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύσει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους. Για εξακρίβωση των κοινωνικών παραμέτρων εγγραφής του Ν.Π. για των υπηρεσιών του μπορεί να διενεργεί κοινωνική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται στο Δ.Σ. πριν από τη λήψη της απόφασης για εγγραφή παιδιών.

5. Για την εγγραφή παιδιών των παιδιών στο Κ.Π.Α. απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων.

δ) Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.

ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους και αντίγραφο εκκα-θαριστικού σημειώματος.

στ) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δ.Σ. θεωρεί απαραίτητο.

6. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους και μέχρι το μήνα Δεκέμβριο εφ' όσον υπάρχουν κενές θέσεις. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα Ιουλίου συνέρχεται το Δ.Σ. και αφού προβεί σε καταρχήν εξέταση των αιτήσεων, συγκροτεί ειδική επιτροπή επιλογής, αφού πραγματοποιήσει και κοινωνική έρευνα, όπου κατά την κρίση της αυτό απαιτείται. Συντάσσει έκθεση και αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών, η οποία συναρτάται στο οικείο Δημοτικό κατάστημα.

7. Σε κάθε Κ.Π.Α. πρέπει να υπάρχουν 2 - 3 κενές θέσεις παιδιών προκειμένου να εξυπηρετούνται έκτακτα κοινωνικά περιστατικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

8. Τα παιδιά του προσωπικού του Ν.Π. εγγράφονται κανονικά στη δύναμη του Κ.Π.Α. εφ' όσον έχουν την κατάλληλη ηλικία. Διαφορετικά, γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας και μέχρι της συμπλήρωσης του 8ου έτους της ηλικίας τους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από το Ν.Π. ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις :

α) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στην συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς.

γ) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.

δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του σταθμού.

ε) Στις περιπτώσεις διαγραφής η θέση συμπληρώνεται από το παιδί που η αίτηση του έχει προτεραιότητα ανάλογα με τα κοινωνικό - οικονομικά κριτήρια.

Για τα βρέφη που εγγράφονται στο Κ.Π.Α. καταβάλλονται τροφεία, εκτός των βρεφών του προσωπικού του Ν.Π., κι έχουν ως ακολούθως :

α) 50 € το μήνα ανεξάρτητα του οικονομικού εισοδήματος.

β) Για το 2ο βρέφος της οικογενείας θα καταβληθεί το ήμισυ των τροφείων του πρώτου.

γ) Για τις πολύτεκνες οικογένειες το ήμισυ των τροφείων για κάθε παιδί.

Πέραν αυτών των τροφείων το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του και βάση των αναγκών του Ν.Π. να καθορίσει νέα τροφεία ή και να επεκτείνει σε άλλες κατηγορίες παιδιών του Κ.Π.Α. και να ορίζει τις περιπτώσεις των οικογενειών που μπορούν ν' απαλλαγούν από την οικονομική εισφορά.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται παιδιά στο Κ.Π.Α. με μεταφορικό μέσο που αυτός διαθέτει, το Δ.Σ. λαμβάνει όλα τ' αναγκαία μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς. Προκειμένου για μεταφορά βρεφών - νηπίων το Δ.Σ. αναθέτει στους βοηθούς παιδαγωγών την εκ περιτροπής συνοδεία τους μέσα στο ωράριο εργασίας τους.

2. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. και μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη εισφορά των γονέων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Π.Α.

1. Η λειτουργία του Κ.Π.Α αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους επί πέντε ημέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

2. Το Κ.Π.Α. διακόπτει τη λειτουργία του από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου και από τη Μεγάλη Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά, καθώς επίσης και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και του εορτασμού Εθνικού ή Θρησκευτικού Τοπικού γεγονότος.

3. Η λειτουργία του Ν.Π. αρχίζει από την 07:00 ώρα κατά το χειμερινό ωράριο και από την 06:45 ώρα κατά το θερινό ωράριο και λήγει την 16:00 ώρα.

4. Από την 1η Αυγούστου μέχρι 31η Αυγούστου το Κ.Π.Α. δεν λειτουργεί. Κατά το διάστημα αυτό γίνονται οι αναγκαίες επισκευές και συντηρήσεις του κτιρίου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00 π.μ. - 9.00 π.μ.

Μετά την ώρα αυτή δε γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες οι γονείς θα ειδοποιήσουν τον υπεύθυνο του Κ.Π.Α. Οι γονείς ή κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά τους στις παιδαγωγούς από τις οποίες και τα παραλαμβάνουν.

2. Η αποχώρηση αρχίζει μετά το μεσημεριανό γεύμα και ολοκληρώνεται στις 3:45 μ.μ.

3. Τα παιδιά μπορούν να παραδίδονται και να παραλαμβάνονται και από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται με γραπτή εξουσιοδότηση από τον γονέα.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Α.

1. Για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία Κ.Π.Α και οικογένειας. Για το λόγο αυτό η ενεργητική συμμετοχή των γονέων στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους σε προβλήματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους, κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.

2. Γονείς που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σε κάποιους τομείς όπως ζωγραφική, πηλός, μουσική κ.λ.π. μετά από προγραμματισμένα ραντεβού μπορεί να εντάσσονται περιστασιακά στα παράλληλα παιδαγωγικά εργαστήρια (ζωγραφικής, μουσικής, πηλού, ρυθμικής, κ.λ.π.)

3. Οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις, εκδρομές ή άλλα παιδαγωγικά προγράμματα εφ' όσον τους ζητηθεί από τον/την υπεύθυνο του Κ.Π.Α.

4. Συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας που στόχο έχουν την κατασκευή υλικών χρήσιμων για την εφαρμογή των παιδαγωγικών προγραμμάτων (όπως ρούχα και καπέλα για τις γωνίες μεταμφίεσης, μουσικών οργάνων, στολών, κ.λ.π.).

5. Οι εκπρόσωποι γονέων έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την Υπεύθυνο του Κ.Π.Α., να οργανώσουν εκδηλώσεις όπως : παζάρια, εκθέσεις βιβλίου, ομιλίες κ.λ.π. στο χώρο του Κ.Π.Α. και αναλαμβάνουν αποκλειστικά την οικονομική διαχείριση των εκδηλώσεων αυτών.

6. Ο Χώρος του Κ.Π.Α. μπορεί να παραχωρηθεί στους εκπροσώπους γονέων για συγκεντρώ-σεις γονέων, κατόπιν γραπτού αιτήματός τους το οποίο διαβιβάζεται από τον/την υπεύθυνο του Κ.Π.Α. στη διεύθυνση Κέντρων Προσχολικής Αγωγής. Στο αίτημα αναγράφεται η ημερομηνία, ο σκοπός και η θεματολογία της συγκέντρωσης.

7. Απαγορεύεται η παρέμβαση κάθε μορφής των γονέων προς τα άλλα παιδιά στο χώρο του Κ.Π.Α.

8. Αποφεύγονται τα βαριά ρούχα, οι τιράντες, τα κορδόνια και κυρίως τα κοσμήματα (καδένες, σκουλαρίκια) γιατί αφ' ενός υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και αφ' ετέρου εμποδίζουν την άνετη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και τους στόχους της αγωγής για αυτονομία και αυτοεξυπη-ρέτηση.

9. Μέσα από τις συγκεντρώσεις γονέων, τις παιδαγωγικές εξόδους, τις εκδηλώσεις και τις ομάδες εργασίας, εκτός από τα παραπάνω επιτυγχάνεται η μεταξύ των γονέων γνωριμία, η σύσφιξη των σχέσεών τους και η στενότερη επαφή με το χώρο που ζουν και δημιουργούν τα παιδιά τους μεγάλο διάστημα της ημέρας.

10. Με αυτό τον τρόπο το Κ.Π.Α. γίνεται κέντρο ζωής και σημείο αναφοράς του δήμου.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο/Η Υπεύθυνος και οι Παιδαγωγοί συνεργάζονται στενά με όλους τους γονείς των παιδιών του Κ.Π.Α. με σκοπό:

α) Την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την αγωγή, την ψυχοκινητική και νοητική εξέλιξη των παιδιών τους και

β) Τη βοήθεια και την καθοδήγηση της οικογένειας για τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται στην συμπεριφορά του παιδιού, εξαιτίας διαφόρων συνθηκών (διαζύγιο, αλλαγή κατοικίας, θάνατος αγαπημένου προσώπου, γέννηση άλλου παιδιού, κ.λ.π.)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. Στα βρέφη και τα νήπια του Κ.Π.Α. παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε μέρα). Για τα Κ.Π.Α. που έχουν παρατεταμένη (απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών.

2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ' αρχήν διαλαμβανόμενο στην υπ' αριθμ. Γ2α/οικ. 4108/1998 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 τ.Β).

3. Το πρόγραμμα διατροφής αναρτάται σε εμφανές σημείο του σταθμού και ενημερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων, κ.λ.π. σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κ.λ.π. ουσίες.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στο Ν.Π. και στον Ο.Τ.Α. ή να παρασκευάζουν την τροφή των βρεφών και νηπίων σε σταθμούς που θα επιλεγούν σαν κέντρα διανομής και τα οποία θα εξυπηρετούν και τα άλλα πλησιέστερα κέντρα ή όλα.

5. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των παιδιών συντάσσεται από τον υπεύθυνο του Κ.Π.Α. σε συνεργασία με τον διαχειριστή του Κ.Π.Α.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Οι παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Κ.Π.Α. του Δήμου Νέας Ζίχνης είναι οι εξής:

α) Η διασφάλιση κλίματος ελευθερίας, κατανόησης, άνεσης, ασφάλειας & υγιεινής των παιδιών.

β) Ο σεβασμός των ατομικών διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων τους.

γ) Η κάλυψη της ανάγκης τους για ελεύθερη έκφραση.

2. Η όλη ατμόσφαιρα του Κ.Π.Α. πρέπει να είναι ευχάριστη, ήρεμη, συνεργατική και να χαρακτηρίζεται από σχέσεις αλληλοσεβασμού μεταξύ :

α) του προσωπικού.

β) του προσωπικού και των παιδιών.

γ) των παιδιών μεταξύ τους.

δ) του προσωπικού και των γονέων.

3. Μέσα προσέγγισης των παιδιών για την επίτευξη των στόχων της αγωγής και την ομαλή ψυχοκινητική τους εξέλιξη είναι :

α) η αγάπη.

β) η εμπιστοσύνη και η κατανόηση.

γ) ο διάλογος και η επεξήγηση.

δ) η αποδοχή της ιδιαιτερότητας (πολιτική, εθνική, θρησκευτική, κοινωνική).

4. Χαρακτηρίζονται σαν αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά κι απαγορεύονται αυστηρά σε όλο το προσωπικό τα παρακάτω :

α) η σωματική βία έστω και στην πιο απλή μορφή.

β) η φυσική στέρηση ως επιβολή τιμωρίας (στέρηση φαγητού, διαλείμματος, ατομικής καθαριότητας κ.λ.π.).

γ) η απειλή οποιασδήποτε μορφής.

δ) ο εκφοβισμός (π.χ. θα' ρθει η αστυνομία κ.λ.π.).

ε) ο ψυχαναγκασμός κάθε μορφής (π.χ. δεν σ' αγαπώ, δε σε θέλουν τα άλλα παιδιά κ.λ.π.).

στ) ο χαρακτηρισμός «ταμπέλα» (π.χ. είσαι κακό παιδί).

ζ) η άμεση ή έμμεση ειρωνεία προς το παιδί ή την οικογένεια του.

η) η ιδιαίτερη αντιμετώπιση κάποιων παιδιών.

θ) το κάπνισμα στους χώρους που χρησιμοποιούν τα παιδιά.

5. Η μη τήρηση των παιδαγωγικών αρχών από το προσωπικό, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Βρεφικά τμήματα:

α) Η ραγδαία σωματική και κινητική εξέλιξη των παιδιών της ηλικίας αυτής προϋποθέτει χώρους ελεύθερους, καλυμμένους με μοκέτα και εφοδιασμένους με υλικά όπως μαξιλάρια, αφρώδη στρώματα, γωνιές για κρύψιμο, τούνελ, κ.λ.π.

β) Η εντυπωσιακή και ταχεία εξέλιξη τους σε όλους τους τομείς προϋποθέτει τον εφοδιασμό του χώρου με υλικό που προσφέρει ερεθίσματα για την πολύπλευρη εξέλιξη τους π.χ. ηχητικά παιχνίδια μπάλες, συρόμενα αντικείμενα, κρίκοι, αντικείμενα μιμητικού παιχνιδιού, πάνινα βιβλία κ.λ.π.

γ) Η σημασία της συναισθηματικής ασφάλειας και σιγουριάς για την σταδιακή κατάκτηση της αυτογνωσίας και αυτονομίας είναι μεγάλη και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν στο χώρο αντικείμενα όπως εικόνες προσώπων, άθραυστοι καθρέφτες, μαλακά ζωάκια κ.λ.π.

δ) Το βρεφικό τμήμα οργανώνεται σε γωνιές ενδιαφέροντος. Τα παιχνίδια και τα βιβλία τοποθετούνται χαμηλά για να είναι προσιτά στα παιδιά. Οι παιδαγωγοί σέβονται απαρέγκλιτα τις ιδιαιτερότητες και τους ατομικούς ρυθμούς κάθε παιδιού και δεν επιβάλλουν τους δικούς τους (π.χ ύπνος ή ποσότητα και διάρκεια φαγητού).

2. Νηπιακά τμήματα:

α) Η μετάβαση των παιδιών της ηλικίας αυτής από το στάδιο του μιμητισμού στο στάδιο του συμβολισμού κατά το  οποίο αναπαράγουν ρόλους και κοινωνικά πρότυπα, οδηγεί στην ανάγκη οργάνωσης των νηπιακών τμημάτων με γωνιές δραστηριοτήτων (π.χ. βιβλιοθήκης, κουκλόσπιτου, πειραματισμού, μεταμφίεσης, ιατρείου, μπακάλικου, ταχυδρομείου, κηπουρικής κ.λ.π.).

β) Η ανάγκη των παιδιών να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να μάθουν, σε συνδυασμό με την ικανότητα τους να δουλεύουν σε μικρές ομάδες, οδηγεί στην οργάνωση των παιδαγωγικών εργαστηρίων (π.χ. μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής, πηλού, ζωγραφικής, ρυθμικής, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, λογικομαθηματικών εννοιών, προγραφής κ.λ.π.).

Στα τμήματα αυτά εφαρμόζονται και Ειδικά Προγράμματα (όπως κυκλοφοριακής, μουσειακής, διαπολιτισμικής, περιβαλλοντικής αγωγής, κ.λ.π.).

Προς όφελος των παιδιών το Κ.Π.Α. διοργανώνει εξόδους παιδαγωγικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Είναι μόνο ημερήσιες και δεν διαρκούν πέρα του χρόνου  ημερήσιας απασχόλησης του Κ.Π.Α. Προγραμματίζονται από τον/την Υπεύθυνο και τις παιδαγωγούς του Κ.Π.Α. οι οποίοι αναλαμβάνουν υπ' ευθύνη τους την επίβλεψη των παιδιών και μπορούν να βοηθηθούν στο έργο τους από αριθμό γονέων καθώς επίσης και από το βοηθητικό προσωπικό. Για τη συμμετοχή σε αυτές χρειάζεται η γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων. Ολοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές γίνονται μόνο συνοδεία των γονέων.

Οι παιδαγωγοί ενθαρρύνουν τα παιδιά της ηλικίας αυτής να αυτοεξυπηρετούνται (στο τμήμα, στην τουαλέτα, στην τραπεζαρία, στην αυλή κ.λ.π.).

3. Σε όλες τις ηλικίες η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης, με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών, στηρίζεται στη δράση και στάση του παιδαγωγού που πρέπει να είναι η εξής :

α) να είναι προμηθευτής υλικού και ερεθισμάτων.

β) να βοηθάει τα παιδιά στην ατομική εξελικτική τους πορεία.

γ) να παρέχει συναισθηματική ασφάλεια, αποδοχή και ευκαιρίες.

δ) να δουλεύει μαζί με τα παιδιά και όχι για λογαριασμό των παιδιών.

ε) να συνδυάζει την ομαδική με την ατομική απασχόληση.

στ) να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα επιλογών.

ζ) να μην επιβάλλει δικές του επιλογές και

η) να μην χρησιμοποιεί την ανταμοιβή ή την στέρηση, την κρίση της καλής ή κακής δουλειάς και την σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά.

4. Το πρόγραμμα των βρεφών και νηπίων καθώς επίσης και τα Ειδικά Προγράμματα Αγωγής    σχεδιάζονται από τους/τις υπευθύνους του Κ.Π.Α τη διεύθυνση και τις παιδαγωγούς.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. Στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοπνευματική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό των Κ.Π.Α. η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας, παράβαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελεγκτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφαλείας.

2. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείμματος ανάπαυσης.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών είναι :

α) Για τα βρέφη :

Από 6:45 ή 7:00 έως 9:00: Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατομικών αναγκών, πρόγευμα, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση.

Από 9:00 έως 12:00: Ατομικά προγράμματα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονομίας.

Από 12:00 έως 13:00: Προετοιμασία - φαγητό.

Από 13:00 έως 14:30: Ανάπαυση

Από 14:30 έως 15:15: Ελεύθερη απασχόληση των βρεφών με τους προαναφερόμενους στόχους.

Από 15:15 έως 15:45: Απογευματινό.

Από 15:45 έως 16:00: Προετοιμασία - αποχώρηση.

β) Για τα νήπια:

Από 6:45 ή 7:00 έως 9:00: Προσέλευση των νηπίων, προετοιμασία, τακτοποίηση ατομικών ειδών, καθαριότητα. Ελεύθερη απασχόληση των παιδιών στον χώρο.

Από 8:30 έως 8:45: Προσευχή (σε γλώσσα κατανοητή από τα παιδιά και σε μορφή ενός μικρού ποιήματος για την ενίσχυση του θρησκευτικού συναισθήματος).

Από 8:45 έως 9:00: Προετοιμασία προγεύματος με συμμετοχή των παιδιών (στρώσιμο τραπεζιού, διανομή συγκέντρωση σκευών, τακτοποίηση χώρου).

Από 9:00 έως 9:30: Πρόγευμα.

Από 9:30 έως 10:30: Συζήτηση - επεξεργασία κάποιου θέματος, ευκαιριακού ή προγραμματι-σμένου, σύμφωνα με τις σχετικές δραστηριότητες. Λεκτική δραστηριότητα, αισθητηριακός εμπλου-τισμός, προμαθηματικές δραστηριότητες.

Από 10:30 έως 11:00: Διάλειμμα

Από 11:00 έως 11:30: Ψυχοκινητικές δραστηριότητες στην αυλή και στην αίθουσα.

Από 11:30 έως 12:30: Ελεύθερες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων (ζωγραφιές, πλα-στικής, οικοδομικού υλικού, κατασκευών, γωνιών για την ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού, παζλ, Ντόμινο, τόμπολα, λόττο-μαγαζάκι, γωνιά δραματοποίησης, κουκλοθέατρο, γωνιά βιβλιοθήκης, άμμου, νερού κ.λ.π. γωνιά με φυσικό υλικό και υλικό για πειραματισμούς).

Από 12:30 έως 13:15: Προετοιμασία για φαγητό και συμμετοχή των ίδιων των παιδιών. Γεύμα.

Από 13:15 έως 13:30: Πλύσιμο και μερική αποχώρηση.

Από 13:30 έως 13:45: Προετοιμασία για μεσημβρινή ανάπαυση εφόσον υπάρχει κτιριακή υποδομή.

Από 13:45 έως 15:15: Τα παιδιά, απασχολούνται με διάφορα επιτραπέζια παιδαγωγικά παιχνίδια ή στις διάφορες παιδαγωγικές γωνιές.

Από 15:15 έως 15:45: Απογευματινό.

Από 15:45 έως 16:00: Προετοιμασία - Αποχώρηση.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

1. Το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους γίνεται στα Κ.Π.Α. το ξεκίνημα της ετήσιας λειτουργίας του με την προσαρμογή των παιδιών. Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα που η επιτυχία της καθορίζει την ένταξη των παιδιών στους κανόνες της ζωής του Κ.Π.Α., προετοιμάζεται με την επίσκεψη του παιδιού και του γονέα στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και ολοκληρώνεται στο Σεπτέμβριο με την εξής διαδικασία:   

α) Για τα βρέφη, την πρώτη εβδομάδα η παραμονή τους στο Κ.Π.Α. είναι ολιγόχρονη με ταυτόχρονη παρουσία για όσο χρειαστεί της μητέρας ή του πατέρα.

β) Σταδιακά φεύγει ο γονέας όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

γ) Βασικός στόχος είναι η αβίαστη προσαρμογή του βρέφους και η σταδιακή του ανεξαρτητοποίηση, ώστε περίπου στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας προσέλευσής τους να παραμένει στο Κ.Π.Α. έξι ώρες.

δ) Για τα μικρά παιδιά δύο έως τριών χρονών, αλλά και τα μικρότερα νήπια και μάλιστα όσα για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Κ.Π.Α. ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με συμμετοχή του γονέα και σταδιακή αύξηση των ωρών παραμονής τους. Η ολοκλήρωση της προσαρμογής τους γίνεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

ε) Για τα νήπια είναι αρκετό το διάστημα τριών έως πέντε ημερών για την προσαρμογή τους με σταδιακή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, με παρουσία ή όχι γονέα, ανάλογα με τη θέληση του παιδιού.

2. Σημαντική θέση στην παιδαγωγική πρακτική κατέχει η καθημερινή επαναπροσαρμογή των παιδιών καθώς και η επαναπροσαρμογή τους μετά από διάστημα απουσίας τους (σαββατοκύριακα, γιορτές, ασθένειες, κ.λ.π.) Η ώρα της καθημερινής υποδοχής των παιδιών πρέπει να χαρακτηρίζεται από παιδαγωγική δράση και να υπάρχουν στην διάρκεια της ικανός αριθμός Κ.Π.Α. ώστε να γίνεται σωστά τόσο η υποδοχή των βρεφών όσο και των νηπίων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.Α. ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τρία τμήματα : Τμήμα Νέας Ζίχνης, Γαζώρου & Δραβήσκου.

Σε κάθε τμήμα λειτουργούν:

α) Τμήμα Βρεφών 6 μηνών έως 1,5 ετών.

β) Τμήμα Βρεφών 1,5 ετών έως 2,5 ετών.

γ) Τμήμα Νηπίων  2,5 ετών έως 4    ετών.

δ) Τμήμα Νηπίων  4    ετών έως 6    ετών.

Σε κάθε τμήμα νηπίων εγγράφονται 25 παιδιά με το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και παιδιών.