Greek English German
Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018
Logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα  Ζίχνη      22/03/2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                   Αρ. Πρωτ:         -3792- 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Πληροφορίες :Παπαδάκης Δημήτριος

Τηλ: 2324350626

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Νέας Ζίχνης Ν. Σερρών με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων», της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Νέας Ζίχνης, Νομού Σερρών »,με κωδ. MIS 389386, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - θράκη», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».

Έχοντας υπόψη:

 

1.      Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει.

2.      Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

3.      Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4.      Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

5.      Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) περί αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

6.      Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

7.      Την με αριθμό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

8.      Την με αριθμό 5/7243/5.2.2009 εγκύκλιο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν. 3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

9.      Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

10.  Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

11.  Την ΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23-03-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

12.  Το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»(ΦΕΚ 226/Α/27-11-2011) και ιδιαίτερα το άρ. 26 αυτού.

13.  Την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

14.  Τον Ν. 40132011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική  διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το αρ. 3 αυτής.

15.  Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3768/22-10-2012 ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ " με κωδικό MIS 389386 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

16.  Την με αριθμό 114/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης με θέμα: “Έγκριση υποβολής Τεχνικού δελτίου της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Νέας Ζίχνης », Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη», Πρόσκληση 4579/11, Άξονας Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ»

17. Την με αρ. 46 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 25/7412.16.

18.  Την με αριθμό 10 /2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ζίχνης  με θέμα: «Καθορισμός των Όρων διακήρυξης του διαγωνισμού  του 2ου υποέργου με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Νέας Ζίχνης Ν. Σερρών με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Νέας Ζίχνης Ν. Σερρών με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων», της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Νέας Ζίχνης, Νομού Σερρών», με Κωδ. MIS 389386, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 31.550,00ευρώ (τριάντα μια χιλιάδες πεντακόσια πενήντα €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 12-04-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Πρωτόκολλο  Δήμου Νέας Ζίχνης  (62042 Δημαρχείο Νέα Ζίχνη). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Πρωτοκόλλου του Δήμου Νέας Ζίχνης (62042 Δημαρχείο Νέα Ζίχνη). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12-04-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην Αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ζίχνης από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

 

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θα είναι αναρτημένα στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimos-neaszixnis.gr. καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία  τοπική  ημερήσια εφημερίδα και μια εβδομαδιαία της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Συγκεκριμένα, η δημοσίευση θα γίνει στην ημερήσια εφημερίδα Πρόοδος  στις 23-03-2013 και στην εβδομαδιαία εφημερίδα Νιγρίτα στις  29-03-2013, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου για δέκα πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

 

 

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:

 

ΤΜΗΜΑ  Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Β

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

                                                                                                                 Ο Δήμαρχος  Νέας Ζίχνης

 

 

 

                                                                                                                     Δαϊρετζής  Ανδρέας

 

 

Θα μας βρείτε

map1

Δημαρχείο 

62042 Ν.Ζίχνη

 Τηλ. 2324 3 50600 

Fax: 2324 3 50624 

E-mail:n-zixni@otenet.gr

Γρήγορη Επικοινωνία

Ιούλιος 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Our website is protected by DMC Firewall!